Өргөдөл

4

Лабораторийн аж үйлдвэрийн

2

Эмнэлгийн үйлдвэр

3

Эмийн үйлдвэр

1

Байгаль орчны аж үйлдвэрийн